Ibis Rouge

 • Fables de La Fontaine, travesties en patois créole par un vieux commandeur.  Dépi nanni-nannan, ni moun ka matjé fab an kréyol ek nou pé di ki sé kanman litérè a ki trapé plis siksé jik jòdi-jou. Sé pa koté Moris ek La Rénion, épi dé matjè blan kréyol kon F. Chrestien (1820) ek L. Héry (1828), ki lanmod-tala tijé. Atè sé péyi kréyolopal l'Anmérik la, sé an Bétjé matinitjé, François Marbot, ki batjé adan sa primié douvan épi an liv yo ka kriyé « Les Bambous. Fables de La Fontaine travesties en patois créole par un vieux commandeur ». Apré'y, nou ka jwenn Gwadloupéyen kontel P. Baudot (1860), Guiyanè kontel A. de Saint-Quentin (1874) oben Ayisien kontel G. Sylvain (1905). Pannan tout xxè siek-la, moun kontinié matjé bon enpé fab atravè bannzil kréyol la.br> Sé an lanné 1846, kivédi anni dé lanné avan labolision ladjoukann, François Marbot, ki té an fonksionnè Lamarin (é pa an plantè kann), pibliyé liv-li a. Tit liv-la za ka montré nou ki chimen i té lé pwan ek, lè nou ka fè tan jété an zié anlè moral sé fab-la, nou ka konpwann lamenm : Marbot té ka défann kou koupé lod djoukanniè a. Men abo larel-lidé'y té kon sa, nou pé di ki i mété an brik adan konstriksion gran masonn litérati kréyolopal la. I pèmet lang-lan sòti adan pawol palé pou batjé adan pawol matjé ek, abo i pa té ka rikonnet kréyol kon an vré lang men kon an « patwa », liv-li a ba lang-lan an fos, an balan i pa té janmen ni avan.br> Nou pé pa di Les Bambous sé an metpies-liv kon Fab Konpè Zikak éti Gilbert Gratiant, an Milat matinitjé, mété déwò nan lanné 1958, kivédi pres yon siek pli ta, men liv Marbot a ka chayé anlo endik ba nou asou léta lang kréyol-la nan mitan xixè siek-la ek sa krey-sosial bétjé a té ni nan lespri'y an lépok-tala. Sé pou sa yo viré édité'y senk fwa ek adan dènié édision-tala, nou ka ba zot teks-la adan dé model lékriti diféran : ta Marbot a ek nouvo grafi gerec-f la. Nou fè an tradiksion nef tou davwè ta Michel Thaly a, adan édision 1976, la té ni anlo lérè ki grav andidan'y.br> L'auteur François Marbot, ki fet lè 29 mé 1817 atè Foyal (ansien non Fodfwans), té yich an Bétjé-Fwans ki té enstalé kò'y Matinik nan koumansman xixèsiek-la. An lanné 1829, Marbot ka antré adan ladministrasion Lamarin kon papa'y menm ek i ka sèvi Matinik, Gwadloup ek Guiyàn pannan pliziè lanné. An 1863, i ka trapé an pos ki pòtalan toubannman : owdonatè La Rénion ki sé pres an pos gouvènè. Men lanmò ka baré'y twa lanné apré, lè 31 oktob 1866 La Rénion éti i téré. Sé lè i té Matinik, an 1846, kivédi dé lanné avan labolision ladjoukann, i pibliyé sel liv-li, Les Bambous. Fables de La Fontaine travesties en patois créole par un vieux commandeur, ki trapé anpil siksé ek ki yo ka viré édité jik jòdi-jou.

 • Dépi moun koumansé matjé teks litérè an kréyol, fab-la toujou trapé anpil siksé ki adan bannzil Lé Zantiy la ki adan ta Loséyan Endien an. Kisiswa François Chrestien (1820) atè Moris oben Louis Héry (1828) atè La Rénion, oben, pli ta, François Marbot (1846) atè Matinik ek Paul Baudot (1860) atè Gwadloup, ek, pli ta ankò, Gilbert Gratiant (1958) épi Sylviane Telchid ek Hector Poullet (2000), pres tout sé matjè-tala té ka fondasé lékriti-yo anlè Jean de La Fontaine, pi gran fabilis fwansé, ki li-menm té ka apiyé asou Esope, an fabilis grek an tan nanni-lontan.  Poutji fab-la sé kanman litérè ki trapé plis siksé adan sé diféran péyi kréyolopal-la ? Es sé davwè i pi kolé bò pawol palé ? Es ni an liannaj ki ka fet ant majolay kréyol-la (kont, titim, pwoveb kisasayésa?) ek linivè zanimo sé fab-la ? Ki manniè sé matjè-nou an réyisi ralé kréyol-la adan oralité-a i ka benyen an pou vréyé'y monté adan siel pawol matjé kivédi lékriti ? Kiles mésaj nou ka jwenn atravè sé fab kréyol-la ek es i diféran di ta sé fab L'Ewop-la ?  Sé tout sé keksion-tala Jean Bernabé ka chaché réponn adan liv-tala éti i ka katjilé asou chous ek nati fab-la dépi lépok L'End, koté i paret pou primié fwa. I ka dékatiyé chak sé fabilis kréyol la yonn dèyè lot pou sa montré ki manniè chak adan yo wouvè pwop chimen'y adan larel litérè-tala. Soutou, andidan chak sé ev-la, i ka fè an klasman sé teks-la silon rapò-a yo ka antwoutienn la épi teks primié douvan La Fontaine la asou an bò ek asou an lot bò, nannan kiltirel kréyol-la.  Epi bidim travay Jean Bernabé a, nou ka dékouvè valè dé moun kon Héry, Marbot, De Saint-Quentin oben Gratiant ki nou pa té ka soupsonnen davwè litérati frankopal la sitelman fò lakay nou, i ka pres toufé sè kréyolopal-li a. Bernabé ka viré mété listwè litérè nou adan véritab larel-dwet li kivédi an larel-dwet ki pa ka anni konsivwè sé sé teks frankopal yo sel ki vo nou pwan tet-nou katjilé anlè yo. Atjèman, nou sav ki bò yà, pa dèyè yo, anba lonwaj-yo, té ni an lot kalté model matjé ki té ka koumansé fè mannev pou sa tijé déwò : matjé kréyolopal-la. Ek sé adan fab primié i fè prev-li.

 • Mi prèmié liv ki fet asi sians-langanni (lexicologie) kréyol. Kon tout lang, kréyol tini on lojik adan'y : krey-langanni la (lexique) pa enki on lis a mo é pawol, sé on lizin é fo ou konnet teknik a lizinaj ki ka woulé adan'y. Gid-la ki an men a zot la ka prézanté chak reg pou konstriksionnaj a mo an kréyol : sé sa yo ka kriyé madafa-langanni (matrices lexicogéniques). Sé reg-lasa sé fondas a krey-langanni antiè la, davwa lè ou konprann an ki jan kréyol-la ka maché pa andidan, ou pé sèvi épi sé reg-la pou mété pawol-nef dèwò a jé kontinié. Tout moun ki kréyolopal ka rivé santi an nanm a yo an ki jan lang-manman a yo ka maché, mé yo bizwen on travay siantifik pou siktiré, pou koré é pou konplété sa yo ja sav.  Gid-la fet pou étidian ki ka préparé CAPES kréyol la é pou tout moun ki anvi laji konpétans a yo san loudi tet a yo : yo ké fè on bel ékonomi si yo ankabéché sé reg-la olé yo chèché ankabéché krey-langanni la li menm. Yo ké touvé zouti solid pou travay sians-langanni, ki lianné épi sians-sikti (morphologie), sians-fonem (phonologie)?  Chak dékatman a gid-la konplété épi egzersis pou fè étidian-la réfléchi é on ti lis a liv oben artik pou voyé'y chèché dot koté si i vé pwofondé téori-la.

 • Ni an patjé tan moun ka matjé lang kréyol la okontrè di sa anlo adan nou pé kwè. Déjà pou yonn, adan liv rakontaj listwè, kontel ta Pè Labat oben Pè Pelleprat, kivédi nan 17è siek, nou za ka jwenn yonn-dé ti mòso fraz ki an kréyol. Titak pli ta, nan 19è siek, lè lavant sik kann pèmet sé Bétjé-a vini gwotjap, dé sèten adan yo, ki Sen-Domenng, ki Matinik, ki Gwadloup, koumansé matjé dé teks litérè adan sa yo té ka kriyé « wanni-wanna sé Neg-la ». Primié teks nou konnet sé an chanté-powem misié Duvivier de la Mahautière, éti tit-li sé « Lisette quitté la plaine », ki paret pa koté 1754 oben 1757. Apré'y, dé moun kon François Marbot (Matinik), Paul Baudot (Gwadloup), Alfred Parépou (Guiyàn) oben Georges Sylvain (Ayiti) mété déwò liv fab, poem, téyat ek jik woman.  Sé matjè 19è siek-la té ka sèvi an lékriti ki étimolojik, kivédi an lékriti ki fondasé asou lòtograf lanng fwansé. Sa té tibwen nowmal pis, nan lépok-tala, pèsonn pa té ka konsidéré kréyol kon an vré lang ek yo pa té ka wè nésésité machoké an lòtograf espésial ba'y. Men lakay an matjè kon Parépou, nou za ka wè an primié vansé-douvan asou chimen wouchaché an lòtograf natif-natal ba kréyol : i ka matjé sé mo-a ka vini di fwansé a épi lòtograf fwansé ek sé lézot mo-a épi an grafi fonétik. Pa koté mitan 20è siek, sé moun l'ACRA-a (Académie Créole Antillaise), atè Gwadloup, katjilé tou anlè an lòtograf espésial men sé atè Ayiti, an 1945, ki dé pastè pwotestan méritjen, Mc Connell épi Laubach , ki té lé tradui Labib an kréyol, mété doubout an grafi toutafetman diféwan di ta fwansé-a. Fondas sistenm&endash;yo a, sé té API (Alphabet Phonétique International). Pli ta ankò, dé langannis ayisien, Faublas épi Pressoir, mété sistenm-tala an manniè pli obidjoul.  Mé sé anni okoumansman sé lanné 1970 ki an langannis matinitjé, Jean Bernabé, katjilé anlè sa yo ka kriyé an véritab « sentaks grafik » kivédi an sistenm éti sé pa enki sé grafem-la ou ka apiyé anlè yo, men anlè rilasion ant sé mo-a andidan fraz-la tou. Ki manniè dékoupé fraz-la ? Kiles mo pou matjé bwaré ek kiles mo pou matjé débwaré ? Ki koté pou mété mak liennay (trait d'union) ? Jean Bernabé pwopozé sistenm-li a - éti moun koumansé kriyé « sistenm GEREC » - adan an bidim liv yo ka kriyé Fondal-Natal (1983). Sistem Gerec-la trapé anpil siksé ek moun vini ka sèvi'y pres toupatou oliwon latè-a. Pannan pwes trant lanné, sistem-tala woulé adan liv, jounal, piblisité, kisasayésa? ek, tanzantan, Jean Bernabé té ka fè yonn-dé ti mofwazay adan'y silon réyaksion piblik-la. Epi mi anvwala, an siek ki nef ka koumansé ek i tan pou fè an bilan. I tan pou tiré lison di lo lanné lesperyans-tala ek mété doubout an sistenm toutafetman djok : sé sa zot ké jwenn adan liv-tala, Graphie créole.

 • La création d'un capes de Langues et cultures régionales-option créole, en février 2001, par le ministre de l'Education nationale, Jack Lang, ouvre des perspectives sans précédent à l'enseignement de la langue et de la culture créoles. Il faut, cependant, se garder d'oublier que depuis près de 30 ans, diverses expériences dans ce domaine sont menées tant au niveau de l'école primaire, du collège et du lycée que de l'Université et de l'iufm des Antilles et de la Guyane ainsi que de la Réunion. Tantôt couronnées de succès, tantôt freinées dans leur développement pour des raisons diverses, ces expériences ne peuvent être ignorées par ceux qui auront la charge d'établir les programmes du capes. de lcr (Langues et cultures régionales), de choisir les sujets aux différentes épreuves du concours et surtout d'établir des grilles de correction.

  Ce guide traite de la version créole, plus de 40 extraits d'oeuvre y sont traités et analysés avec un corrigé en fin d'ouvrage suivi d'un glossaire.

 • La médecine subirait-elle de nos jours l'offensive de la religion ? A cette question, l'observateur scientifique ne peut échapper. En effet, la prolifération des communautés thérapeutiques demeure un phénomène marquant de notre modernité ; ce qui peut surprendre vu les progrès de la médecine scientifique rationnelle. Qu'y aurait-il donc de plus à suivre des prescriptions empiriques, non validées par la faculté ? Serait-ce le contact chaleureux ? Serait-ce la prise en charge de la totalité de la personne humaine ; ce que ne ferait pas la médecine moléculaire ? Cette médecine religieuse se baserait-elle sur une nouvelle anthropologie ? Autant de questions auxquelles il faudrait répondre devant les miracles de la guérison par la foi.  Dans cette étude qui prend le Pentecôtisme comme paradigme, l'auteur entend démontrer la logique de ces communautés et leurs pratiques, lesquelles s'appuient sur une lecture des Textes bibliques ainsi que leur philosophie de l'acte de guérir.  Il s'agira par ailleurs de signifier dans cette étude, les limites de ces pratiques qui récusent, le plus souvent la médecine conventionnelle.

 • Ki Amérindien, ki Afriken, ki Zendien, ki Blan, chak sé mak-moun la ki an péyi-Gwadloup la té ni on konpòtasion diféran douvan lanmò. Sé éritaj-lasa ki fè si sosiété kréyol la rivé met si pié stratréji a'y ki ta'y pou babouké lapè a lanmò.  Gid-lasa ka dékatiyé konpòtasion, jan-fè épi jan-vwè a sosiété kréyol la douvan lanmò. An tan-lontan, véyé a moun-mò té on biten pòtalan an péyi-Gwadloup. Sé té on moman longannaj pou mò-la kon pou sé vivan-la.  Kon ou vwè kouri-sikilè la té pasé, sé kon ou vwè vwazen vwazin té ka vini gadé ki mannev yo pé pòté ba met a mò-la. Sé boug-la té ka bradjaké yonn-dé ban pou moun pé sizé oben on ti joupa si kaz-la té two piti. Sé madanm-la té ka pwopté kaz-la, yo té ka méné bwè é manjé, kafé, wonm, bouji, tou sa ki fo pou pasé lannuit épi mò-la. Tout moun té ka kokomiyonné mò-la ; i té lavé, lenjé é pengné dapré koutim kréyol.  Si sé priyè-la té ka méné nanm a moun-mò la monté adan péyi a moun san chapo, yo té ka masonné braraj a tout kominoté-la. On véyé té on bel mòso matjoukann kréyol la moun té ka voyé kont, jé-di-mo, timtim oben kayanbouk (kisisi kisila) alé pou fè lespri a yo maché é défawouché lanmò.  Moun a lantou-la té ka pòté dapiyan-lespri ba met a mò-la, é sé ansanm ansanm yo té ka dépasé lanmò.  Mé jòdi-jou, épi larel-neftaj, véyé ka fet flip flap. Sa nou ka mandé, sé es moun-Gwadloup ké touvé nouvo mwayen aksepté lanmò pou jwi lavi pi bien san yo ped sa yo ja ni la.

empty